Vasilis Papageorgiou

Somebody had to do it

22.04.2016 - 04.06.2016

Elika Gallery presents the first solo shoof Vasilis Papageorgiou ‘Somebody had to do it’